13 Ocak 2014 Pazartesi

200 Çeşit Salavatı Şerife Arapça Okunuş

Arapça Okunuşu

Salavatı Şerifeler


1
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
2
Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
3
Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd
4
Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
5
Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât
6
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh
7
Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.
8
Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr
9
Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât
10
Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
Ve Rabbel beledil harâm,
Ve Rabbel meş'aril harâm,
Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen
11
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim
12
Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şeyün,
Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün
NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna "Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey'ün" cümlesini eklemiştir
13
Bismillâhirrahmânirrahîm, "İnnallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme"Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn
14
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû


15
Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû


16
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi
17
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ


18
Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd
19
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn
20
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn
21
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm
22
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim
23
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN
24
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke
25
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim
26
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim
27
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim
28
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyi
dinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm
Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN
29
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHİMÎN
30
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh
31
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn,
Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,
Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e'alâ ilâ Yevmiddîn
32
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ


33
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte
34
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim
Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen,
Ve biadedi külli harfin elfen elfen
35
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehli beytihî,
Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ


36
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,
Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ


37
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr
38
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim,
Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli velâfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e'alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayat, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be'adel memât
39
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû


40
Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
VELHAMDÜLLAHİ RABBIL ÂLEMîN
41
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh. Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû. ,,
42
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve ve kema yeligu bikemalih.
43
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.
44
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.
45
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.
46
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.
47
Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.
48
Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.
49
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.
50
Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.
51
Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.
AYNI SALAVAT (bazı kelimelerde i eklenmiş)
ALLAHumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. ALLAHhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.
52
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.
53
Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.
54
Allhümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed
55
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve raslikennebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
56
essalatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah, huz biyedi kallet hıyleti edrikni
57
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indek
58
cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlluh
60
Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr
61
Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Birahmetike erhamer rahiym .Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr.
62
Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallu bihi'l-ukadu Ve tenfericu bihi'l-kurabu Ve tukdâ bihi'l-havâicu Ve tunâlu bihi'r-reğâibu Ve husnu'l-havâtimu Ve yusteska'l-ğamâmu bivechihi'l-Kerîmi Ve alâ âlihi ve sahbihi fî kulli lemhâtin ve nefesin biadedi kullu ma'lûmin leke.
63
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.
64
Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.
65
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi e mıkdarihil aziym
66
innellahe ve melai ketehü yusallune alen nebiyy ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima
67
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve Adem'e Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehüm aninnebiyyin vermürseli'ne salavatul lahi ve selamuhu aleyhim ecmain
68
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi küllemahtelefel melevan ve teakabel asaran ve kerraral cedidan vestakbelel ferkadan ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehiyyete vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar
69
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ta”dilü cemiy”a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya”dilü selamehüm
70
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tekunu leke rizaen ve lihakkihi edaen
71
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya iddeti ınde şiddeti.veya ğavsi ınde kürbeti.ve ya harisi ınde külli müsibeti.ve ya hafizi ınde külli beliyyeti.ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemi-ıl mürseliyn.vel hamdülillahi rabbil alemiyn.
72
Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’ıl-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr.
73
Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.
74
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.
75
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMi’L-MÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEME’N-NEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-MÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİ’L- ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L- AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMİ’L-HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLİ'L- LİVÂİ’L-HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBİ'L -MAKÂMİ’L-MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂKİYİ’L-HAVZİ’L-MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERİ’N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ’L-KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMİ'L-EVVELÎNE VE’L-ÂHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VE’S-SİRÂCİ’L-MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYİ’R-RAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYİ’T-TEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ’S-SALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.
76
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.
77
Sallallahu hi Vessellem:
78
Sallallahu Aleyhi Vessellem:
79
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
Allahumme salli ala muhammedinin nebiyyin adede men sallallahu aleyhi minel ahyari.ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrari.ve adede kataratil. emrati adede evraki es.ari. ve adede enfasil müstağfirine bil eshar.ve adede ma kane ve ma yeküne ila yevm
il haşari vel kahhari.ve salli aleyhima tekakbelleylü vennahariü.ve salli aleyhi muhtele felmelevanü .ve teakalel ferdadanu.ve adede emvacil hibari .ve adeder rimali ve kıfarı beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete vetteslime ve ala cemiil enbiyai. vel mürselin.velhamdulillahi rabbil alemine.
allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin bi adedi külli zerretin elfe elfe merretin.
allahumme salli ala muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbul melaiketi ver ruhi rabbiğfir verham ve tecavez amma ta.lannü inneke entelle azzül ekremü. Amin
80
Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaihi ve muhıbbiyhi ve ümmetihi ve aleyne meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn
81
ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.
82
Allahumme salli alâ muhammedin bahri envârike ve ma'de ni esrârike ve ayni
inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni
muhabbetike ve imâmi hadretike ve hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke ab dike ve
habîbike ve resûliken nebiyyil ummiyyillezî hatem te bihil enbiyâe vel murselîne ve
alâ melâiketikel mugarrebîne min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne rıdvanullahi teâlâ
aleyhim ecmaîne birahmetike yâ erhamerrâhimîne velhamdulillahi Rabbil âlemîn.
83
Allahummec’al efdale salavâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil halaıgıl insâniyyeti ve mecmeılhagâigıl imâniyyeti ve tûrıttecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbitil esrârir rahmâ*niyyeti ve arûsil memleketir rabbâniyyeti ve vâsitati ıgdın nebiyyine ve mugad*dimi ceyşil murselîne ve gâidi rakbil enbiyâil mükerramîne ve efdalil halgi ecmaîne hâmili livâil izzil e’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbigil uveli ve tercumâni lisânil gıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi mezheri sırril vucûdil cuz’iyyi vel külliyyi ve insâni aynil vucûdil ulviyyi ves sufliyyi (rûhi cesedil kevneyni)3(ve ayni hâyâtidda*reyni)3 el mutehaggigi bi e‘lâ rutebil ubûdiyyeti vel mütahalligi bi ahlagil magâmâtil istifâiyyeti elhalîlil e’zami vel habîbil ekremiseyyidinâ Muhammedibni Abdillahibni Abdilmuttalibi ve alâ sâiril enbiyâi vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne ve alâ ibâdillahis sâlihîne min ehlissemâvâti ve ehlil aradîne küllemâ zekere kezzâkirûne ve ğafele anzikrikel ğâfilûne ve sellim ve radiyallahu an eshâbi resûlillahiecma’în(âmîn)
84
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemîil Enbiyâi velmürselîn
85
Allahumme salli alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel ferîgayni ceddil Haseni ve Huseyni Mahbûbi Rabbil Meşrıgayni vel Mağribeyni el Magsûdi vel Matlûbi bi gâbi gavseynil mütecellâ bi tecelliyeynillezî gâle lehul vâhidûl ehadu yâ nûrannûri veyâ sırrassırrı veyâ hâzâine ma’rifetin efdeytu mulkî aleyke Yâ Muhammedü milledünil arşi ilâ tahtil aradîne küllühüm yetlubûne rıdâe ve ene etlubu rıdâeke sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli Muhammedin velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.
86
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergâ bihâ merâgıyel ihlâsi ve enâlü bihâ ğâyetel ihtisâsi ve alâ âlihî ve sellim teslîmen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ahsâhü kitâbüke küllemâ Zekerekezzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.
87
Allahümme salli Alezzâtil Muhammediyyetil latîfetil ahadiyyeti şemsi semâil Esrâri ve mazheril envâri ve merkezi medâril celâli ve gutbi felekil cemâli allahümme bi sırrıhi ledeyke ve seyrihi ileyke âmin havfî ve ekil usratî ve ezhib huznî ve hırsî ve kellî ve huznî ileyke minnî ve zugnil fenâe annî velâ tec’alnî meftûnen bi nefsî mahcûben bihissî vekşiflî an külli sırrın mektûmin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ Hayyu, Yâ Kayyûm, yâ Allah...
88
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil hılgatil insâniyyeti ve eşre fissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn
89
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin mahtelefel melevâni ve teâgabel asrâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel fergadâni ve belliğ rûhahü ve ervâhe ehlibeytihi minettahiyyeti vesselâmi verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran ilâ yevmil haşri vel garâr.
90
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemi’il mihani vel ihani vel ahvâli vel beliyyât. Ve tüsellimünâ bihâ min cemi’il fiteni vel esgâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirunâ bihâ min cemi’il uyûbi vesseyyiâti. Ve tağfiru lenâ bihâ min cemi’iz zünübâti ve temhû bihâ annâ cemi’al hatîâti. Ve tagdî lenâ bihâ cemi’a mâ natlubuhu minel hâcâti. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderacât. Ve tübelligunâ bihâ agsel ğâyâti min cemi’il hayrâti fil hayâti ve ba’del memâti. yâ Rabbi! Yâ Allahü yâ Mücîbed daavâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne irhamnâ, irhamnâ, bi hürmeti muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
91
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil evveline ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil ahirîne ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil meleil e’la ila yevmiddin ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fî külli vaktin vahînin ve salli ve sellim alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne ve alâ melâiketikel mukarrabîne ve alâ ibadikessâlihîne ve alâ ehli tâ’atike ecma’îne min ehlissemâvâti ve min ehlil aradîne verhamnâ vahşurnâ meahüm birahmetike yâ erhamerrahimîne velhamdülillahi rabbil âlemîn.
92
Allahümme salli ve sellim ve bârik alettalatizzâtil mutalsemi velğaysil mutamtami vel kemâlil mükettemi lâhûtil cemâli ve nâsûtil visâli tal’atil hakkı kesîbil insânil ezeliyyi fî neşrin mellem yezel fî gâbi nâsûtil visâlil akrabi allahümme salli bihi minhü fîhi aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen.
93
Allahümme salli alâ muhammedin mâdâmetissalavâtu,
ve salli alâ muhammedin mâdâmet berekâtühü,
ve salli alâ cesedi muhammedin fil ecsâdi,
ve salli alâ rûhi muhammedin fil ervâhi,
ve salli alâ kabri muhammedin fil kubûri,
ve salli alâ turâbi muhammedin fil etrâbi,
ve salli alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne velhamdülillahi rabbil âlemîn...
94
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ
beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîne. Salavâtullahi ve selâmühu aleyhim ecma’în.
95
Allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhamme
din fil evvelîne vel âhirîne ve fil meleil e’lâ ila yevmiddin...
96
Salavâtullahi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve cemi’i halgıhi alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin aleyhi ve aliyhimisselâmu ve rahmetullahi ve berekâtühü…


97
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin Tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ ve nûril ebsâri ve diyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
98
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala biadedi küllü dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra. (11.sinde kesîran kesira olacak)
99
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi bi adedi külli zerretin elfe elfi merretin.
100
Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd.
101
Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.
102
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik…


103
Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.
104
Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti, ves salâtil kâimeti, âti Muhammedanil vesiylete vel faziylete ved derecater refiy’ate veb’ashu makamen mahmuda, elleziy veattehu inneke lâ tuhliful miy’ad…


105
Allahümmec'al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyidil mürselîn Ve imâmmil müttakîn Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin abdike ve Resûlike Ve imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti Allâhümmeb'ashu makama Mahmuddenillezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.
106
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma'deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a'yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.
Başka Kaynakta(son kısmı değişiktir.)
Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mimel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike inneke alâ külli şeyin kadir.
107
Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mimel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike inneke alâ külli şeyin kadir.
108
Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin ellezi mele’te kalbehu min celâlike ve aynehu min cemâlike Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira velhamdulillahi alâ zâlik.
109
Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlükr en nebiyyî’l-ümmîyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi adede mâ alimte ve zînete mâ alimte ve mil’e mâ alimte salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.
110
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhi Ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Ve aleynâ maahum ve'l-mü'minîne ve'l-mü'minâtı ve'l-müslimîne ve'l-müslimâtı ec'maîn.
111
Allâhümemec’al efdala salavâtike ebeden Ve enmâ berekâtike sermeden Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede Alâ eşrafil halâikil insâniyeti ve mecmail hakkâikil imaniyyeti Ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti Ve mehbitil esrarirrahmâniyyeti Vâsitati akdinnebiyyine ve mukaddemi ceyşil mürselin Vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin Ve efdalil halâiki ecmain Hâmili livâil izzil alâ Ve mâliki Ezimmetil mecdil esnâ Şahidi esrâril ezeli Ve müşâhidi envarissevâbikil üveli Ve türcümâni lisânil kıdemi Ve menbail ilmi ve hilmi Ve hikemi mazhari sırril cudil cüz’iyyi ve külli Ve insani aynil vücudil ülviyyi vessufliyyi Ruhi cesidil kevneyni Ve ayni hayâtiddâreyni El mütehakkiki bi alâ rabbil ubudiyyti El mütehalliki iahlâkil makamtil istifaiyyeti El halilil a’zam Vel habibil Ekrem seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Ve alâ sâril enbiyâi vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Küllema zekerakezzâkirun ve ğafela an zikrihimul ğafilun Ve sellim teslimen kesira.
112
Allâhümme salli ve sellim bârik alâ nurikel esbak Ve sıraâtikel muhakkak Ellezi ebreztehu rahmeten Şâmileten livucudike Ve ekremtehu bi şuhudike Ves tafeytehu linübüvvetike ve risâletike Ve erseltehu beşiran ve nezira Ve dâiyen ilallahi biiznihi ve sirâcen münira Noktati merkezi bâid dâiretil evveliyyeti Ve sirri esrâril elifil kutbaniyyeti Ellezi fetakte bihi ratkal vucudi Ve hassastehu bi eşrafil makâmâti bi mevâhibil imtinân Vel makâmil mahmud Ve âksetme bihayâtihi fi kitâbikel meşhuri li ehlil keşfi veşşuhud Fehüve sirrukel kadimüssâri Ve mâi cevheril cevheriyyetil câri Ellezi ahyeyte bihil mevcudâti min ma’denin ve hayevânin ve nebâtin Kalbil kulubi Ve ruhil ervâhi Ve i'lâmil kelimâtit tayyibât El’kalemil alâ Vel arşil muhit Ruhi cesedil kevneyni Ve berzehil bahreyni Ve sâniye isteyni Ve fahril kevneyni ebil Kasım ebittayiyib seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdil muttalib abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike ennebbiyyil ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira bi kaderi azameti zâtike fikülli vaktin vehinin Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmün alel mürselin vel hamdulillahi rabbil âlemin.
113
Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyidine ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyeti Ve eşrefissuretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve selim teslimen kesira vel hamdulillahi rabbil âlemin.
114
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nuril envâr Ve sırril esrâr Ve tiryâkil ağyâr Ve miftâhi bâbil yesâr Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr Ve âlihil ethar Ve eshâbihil ahyâr Adede niamillahi ve ifdalihi.
Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyidine ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyeti Ve eşrefissuretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve selim teslimen kesira vel hamdulillahi rabbil âlemin.
115
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen Ve a’tihil vesilete Veb’ashul makâmel Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Yâ erhamerrahimin.
116
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni Ve teâkabel aserâni Ve kerrerel cedidâni Vestekbelel ferkadân Ve belliğ ruhahu ve ervâha ehli beytihi minna ettehiyyete vesselâm.
117
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin tıbbil kulubi ve devâihâ Ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ Ve nuril ebsâri ve diyâiha Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ selâmü sellim.
118
Allâhümme inni es’elüke binuri vechillahil azîmillezi mele’e erkâne arşillahil azim Ve kâmet bihi avâlimullahil azim En tusalliye alâ Mevlânâ Muhammedin zil kadril azim Ve alâ âl-i nebbiyillahil azim Bi kaderi azameti zâtillahil azim Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahil azim Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahil azim Ta’zimen lihakkike ya Mevlânâ yâ Muhammedu yâ Zel hulukil azim Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike Allâhümmec’ma beyni ve beynehu Kemâ cema’te beynerruhi vennefesi zâhiren ve batinen yakazaten ve menâmen Vec’alhu ya rabbi ruhan lizâti min cemil vecuhi fiddünya kablel ahreti yâ azimu yâ ALLAH.
119
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh* şemsi semail esrar* Ve mazharil envar* Ve merkezi medari medaril celal* Ve kutbi felekil cemal* Allahümme bi sirrihi ledeyk* Ve bi seyrihi ileyk* Amin havfi *Ve ekıl asrati* Ve ezhib huzni ve hırsıy* Ve kün li ve huz li ileyke minni* Verzukniyel fenae anni* Ve la tec’alni meftunen bi nefsi* Mahcuben bi hıssi* Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyum*
120
Allahümme salli ala nuril envar* Ve sirril esrar* Ve tiryakıl ağyar* Ve miftahı babil yesar* Seyyidina muhammedinil muhtar* Ve alihil athar* Ve ashabihil ahyar* Adede niamillahi ve ifdalih*
121
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhın ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salevatüllahi ve selamühü aleyhim ecmeıyn*
122
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik*
123
Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake* Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba* Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es’elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym*
124
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiybike salaten erka biha merakıyel ıhlası ve enalü biha ğayetel ıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun*
125
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük
* Allahümme ya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’i kün fe yekun
* Es’elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalen vasian mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim
*Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümme ya men bi yedihi.
126
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illellah* Ve ağnina vahfazna ve veffıkna lima terdah* Vasrif annes sue verda anil haseneyni reyhanetey hayril enami ve an sairi alihi ve ashabihil kiram* Ve edhılnel cennete dares selam* Ya hayyü ya kayyumü ya Allah*
127
Allahümme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü ve tefükkü bihel kürab*
128
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti*
129
Allahümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi habiybikel Mustafa ındeke ya habiybena ya muhammedü inna netevesselü bike ila rabbike feşfa’lena ındel mevlel azıymi ya nı’mer rasulüt tahir* Allahümme şeffı’hü fina bi cahihi ındek* Allahümme vec’alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mükarrabiyne minhü vel varidiyne aleyh* Ve min ahyaril muhıbbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh* Ve ferrıhna bihi fi arasatil kıyameti vec’alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meunetin ve la meşakkatin ve la münakaşetil hısabi vec’alhü mukbilen aleyna ve la tec’alhü ğadıben aleyna vağfir lena ve li cemiy’ıl müslimiynel ahyai minhüm vel meyyitiyne ve ahıru da’vana enil hamdü lillahi rabbil alemiyn*
130
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilune adede ma ehata bihi ılmüllahi ve cera bihi kalemüllahi ve nefeze bihi hukmüllahi ve vesiahu ılmüllahi adede külli şey’in ve ad’afe külli şey’in ve mil’e külli şey’in adede halkıllahi ve zinete arşillahi ve rıda nefsillahi ve midade kelimatillahi adede ma kane vema yekunü ve ma hüve kainün fi ılmillahi salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten daimeten bi devami mülkillahi bakıyeten bi bekaillah*
131
ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.
132
İnne ve melâiketehu yusallûne âlennebîy ya eyyühelleziyne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma.
133
Allahümme'c'al salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidi'l-mürselin ve imami'l-Muttakin ve hatemi'n-nebiyyin Muhammedin abdike ve Resulike imamı'l-hayri ve kaidi'l-hayrı ve Resulir-rahmeti. Allahümme'b'ashu makamen mahmuden yağbituhu bihi'l-evvelin ve'l-ahirün. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayte ala İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid.
134
ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina MUHAMMEDinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim.
135
ALLAHumme salli ala seyyidina MUHAMMEDinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.
ALLAHumme salli ala seyyidina MUHAMMEDin muhtelefel melevani ve teakabel asrani ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve bellığ ruhehu ve ervahe ehli beytihi minettahiyyeti vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira.
136
ALLAHumme salli ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala ali seyyidina MUHAMMEDin salaten tüncina biha min cemıil ehvali vel afat ve takdi lena biha cemi'al hacat ve tutahhiruna bihamin cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat inneke ala külli şey in kadir.
137
ALLAHumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina MUHAMMEDin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihirreğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
138
ALLAHumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina MUHAMMEDinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.
139
ALLAHumme salli alezzatil MUHAMMEDiyyetil latıyfetil ehadiyyeh şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medari medaril celal ve kutbi felekil cemal ALLAHumme bi sırrı ledeyk ve bi seyrihi ileyk amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib huzni ve hırsıy ve künli ve huzli ileyke minni verzukniyel fenae anni ve la tec alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hıssi vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyu ya kayyum.
140
ALLAHumme salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
141
Bismillahirrahmanirrahim,
ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fil evveline ve salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fil ahirine ve salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fi külli vaktin ve hınin.
Ve salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin fil mele'il ala ila yevmiddin ve salli ve sellim ala cemiil enbiyai vel mürseline ve alel melaiketil mukarrebine min ehlissemavati ver erdine.
Ve radiyALLAHu tebareke ve teala an sadatina zül kadril aliyyi vel fahril celiyyi Ebi Bekrin ve Ömere ve Osmane ve Aliyyin, ve ala eimmetil erba'atil müctehidine vettabiine lehüm bi ihsanin ila yevmiddin, uhşurna verhamna maahum, bi rahmetike ya erhamerrahimin.
142
ALLAHümme salli ala MUHAMMEDin seyyidil kevkeyni vessekaleyni vel ferikayni. Ceddil Hasani vel Hüseyni. Mahbubi Rabbil maşrikayni vel mağribeyni. El maksudu vel matlubu bi kabe kavseyni, el mütecelli tettecileynillezi, kale lehü el vahidül ahadu: Ya nure nuri ve ya sırre sırrı ve ya hazaine ma'rifeti, efdeytü mülki aleyke ya MUHAMMEDu min ledünnil arşi ila tahtil ardine küllühüm yetlübüne rizai ve ene etlubu rızake sallALLAHu ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala ali MUHAMMEDin vel hamdülillahi Rabbil alemin.
143
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil a’zami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kur’an* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*
144
Bismilahirrahmanirrahiym*Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratil aslin nuraniyyeti ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira*
145
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam* Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah*
146
Bismillahirrahmanirrahiym* İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima* Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh* Venfilakı envariker rahmaniyyeh* Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh*Ve halifete esrarikez zatiyyeh* Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh*Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh* Fe bike minke* Sara hıcaben anke *Ve sirran min esrari ğaybike* Hucibte bihi an kesirin min halkıke* Fe hüvel kenzül mutalsem* Vel bahruz zahirul mütamtam* Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk* Ve bi kerametihi aleyk* En ta’müra kavalibena bi ef’alih* Ve esmaana bi akvalih* Ve kulubena bi envarih* Ve ervahana bi esrarih* Ve eşbahana bi ahvalih* Ve serairana bi müameletih* Ve bevatınena bi müşahedetih* Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih* Ve havatime a’malina fi merdatih* Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh* Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh* Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya* Ve temnehani minhüma minhatel asfiya* Li ennehüs sirrul mesun* Vel cevherul ferdül meknun* Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik* Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik* Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik* Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah* Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah* Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih* Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida* Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda* Elmüttaherine min rıkkıl ağyar* Ve şevaibil ekdar* Men bedet min kulubihim dürarul meani* Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy* Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar* Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar* Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar* Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar* Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat* Vel müslimine vel müslimat* Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil evzar*
147
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*
148
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih*
149
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil künhi* Kıbleti vucuhi tecelliyatil künhi aynil künhi fil künhi* Elcamiı li hakaıkı kemali künhil künhi* Elkaimi bil künhi fil künhi* Salaten la ğayete li künhiha dunel künhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeğıy minel künhi lil künhi* Allahümme es’elüke bi nuril envarillezi hüve aynüke la ğayruke en türiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallellahü teala aleyhi ve sellem* Kema hüve ındeke amin*
150
Allahümme salli ala muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmaiyn.
151
Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.
152
Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik*
153
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün*
154
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih*
155
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar*
156
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih*
157
Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh* Ver rahmetil mürseletil müfaddaleh*Seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi ve hızbihi ecmeıyn* Mil’es semavati ve mil’el eradıyn* Küllema zekerakez zakirun* Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun*
158
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati*
Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrarik* Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik* Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik* Ve hayri haklık* Ve ehabbil halkı ileyk* Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn* Ve ala melaiketikel mükarrabiyn* Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn* Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn*
159
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy’ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma*
160
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi enfasil mahlukat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi eş’aril mevcudat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedil levhı ved deavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi seb’ı sevakinil erdı ves semavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma halekal bedaya ven nehaya ebedil ebed* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma haleka min haşrihi ve ahıri bekaihi ve sellim tesliymen kesiyran kesiyra*
161
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah*
162
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik*
163
Aleyhisselam
164
Aleyhissalatu vesselam
165
Sallallahu aleyhi ve sellem
166
Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
167
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
168
Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti.
169
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalihi
170
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina
muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina
muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahiyme ve ala ali
seyyidina ibrahiyme fil alemiyne inneke hamidun mecid.
171
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala
alihi adede in amillahi ve ifzalihi
172
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala
alihi kema la nihayete likemalike ve addi kemalihi
173
Allahumme salli ala seyyidina muhamedininnebiyyil ümmiyi ve ala alihi
ve sahbihi ve sellim adede ma fis semavati ve mafil ardi vema beynehuma
ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne
allahumme salli ala seyyidina muhammedin salate ehli semavati ve
eradiyne aleyhi ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi emri velmüslimiyn.
174
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedininnurizzati
ve sirrissari fi saaairil esmaaai vessıfati
175
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten
daaaimeten bidevami mülkillahi.
176
Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil
alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
177
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nebiyyil
ümmiyil habibil aliyyil kadril aziymil cahi bi kaderi azameti zatike ve
agnini bi fadlike ammen sivake ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike veltufbifima
ceratbihil mekadiru vağfirli vel cemi’il müslimiyne verhamni ve iyyahu
birahmetikel vasiate fiddini veddunya velahirati ya keriymu ya rahiymu.
Allahümme Salli Mumammedin ve Hatice Binti Fatma ve Fatma Binti Hatice
ve Ali Bin Ebu Talip ve Hasan Bin Ali ve Hüseyin Bin Ali ve Zeynel
Abidin Bin Hüseyin ve Muhammed Bakır Bin Zeynel Abidin ve Caferis Sadık
Bin Muhammed Bakır ve Musa-Kazım Bin Caferis Sadık ve Ali Rıza Bin
Musa-Kazım ve Muhammed Taki Bin Ali Rıza ve Aliyyün Naki Bin Muhammed
Taki ve Hasanül Askeri Bin Aliyyün Naki ve Mehdi Bin Hasanül Askeri ve
ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi adede
ma fi ilmike salaten daimeten bi devamihi mülkik
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evveli kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evsatı kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina fi ahiri kelamina (3)
Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil evvelin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil ahirin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin finnebiyyin
178
La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin sallallahuteala aleyhi ve selleme
ya erhamerrahiymiyn irhamne. Ya Erhamerrahiymiyn vefikna. Ya
Erhamerrahiymiyn eslihna. Ve rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel
beyti innehu hamidun mecidun. İnne’ma yuridullahu liyuzhibe
ankümürricse ehlel beyti ve yudahhirukum tedhira. İnnallahe ve
melaiketu yusalluna alennebiyyi. Ya Eyyuhellezine Amenu Sallu Aleyhi ve
Selli Mu’Teslima. Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin
kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidun
ve barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime
ve ala ali ibrahime fil alemiyne inneke hamidun mecidun. Adede halkike
ve riza nefsike vezirete arşike ve midade kelimatike küllema zekerakez
zakirune ve gafele an zekerekel gafilun. Allahumme salli efzale
salavatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina muhammedin ve ala alihi ve
sahbihi ve sellim. Adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema
zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilune. Allahumme salli ve
sellim ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve
resulikennebiyyilümmiyyi ve ala alihi sahbihi ve sellim. Adede
mafissemavati ve mafilarzi vema beynehuma ve ecri lutfike fi umurina
vel müslimiyne ecmaiyne ya rabbel alemiyn. Allahumme salli ve sellim
ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve adede ma
kane ve adede ma yekunu ve adede ma’hüve ka’inun fi ilmillahi.
Allahumme salli ve sellim ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve
salli ve sellim ala cesedihi fil ecsadi ve salli ve sellim ala kabrihi
vehuve nurun. Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai. Allahumme salli
ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil alameti vel ğamameti. Ve
salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibiş’şefaati vel kerameti.
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil nübüvveti
verrisaleti. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede
hasenati ebi bekriv ve umera usmane ve haydar. Ve salli ve sellim ala
seyyidina muhammedin adede nebatil ardi ve evrakiş şecere. Allahumme
salli ve sellim ala seyyidina muhammedininnebiyyilmelihi. Sahibil
makamil eağle vellisanilfesihi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina
muhammedinillezi ca’e bilhikmeti vel’mev’izzeti verre’feti verrahmeti
ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale salavatike ve selamike adede
mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele
an zikrihil gafilun. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin
abdikellezi cemaate bihi eştaten nufusi ve nebiyyikellezi nevverte bihi
zalemel kulubi. Ve habibikellezi ihtertehu ala külli habibi. Allahumme
salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhakkilmubiyni.
Ve erseltehu rahmetellilalemiyne ve şe’fiel müznibiyne yevme yekumun
nasi lirabbil alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina
muhammedin kema yenbağiy lişşerefi nübüvvetihi. Veliaziymi kadrihil
aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hakka kadrihi ve
mikdarihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina
muhammedinirresulilkeriymil mu’dail emiyni. Allahumme salli ve sellim
ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahiymel halili ve ala
ehihi muse’l keliymi ve ala ruhillahi ise’l emiyni. Ve ala abdike ve
nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemi’il enbiyai vel
mürseliyn. Ve ala ehli taa’atike ecmaiyn. Min ehlissemavati ve ehlil
eradıyne küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun.
Allahumme salli ve sellim barik ala aynil inayeti ve zeynil kıyameti ve
kenzil hidayeti ve tırazil hülleti ve arusil memleketi. Ve lisanil
hucceti ve şefi’il ümmeti ve imamil hazreti ve nebiyyir rahmeti
es’adine muhammedin ve ala ademe ve nuhin ve ibrahimel halili ve ala
ehihi muse’l kelimi ve ala ruhillahi ise’l emini ve ala davude ve
suleymane ve zekeriyye ve Yahya ve şuaybin ve ala alihim küllema
zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme ya daimel
fazli alel beliyyeti ya ba’sitel yedeyni bil atiyyeti. Ya sahibel
levahibis seniyyeti ya gafirez zunubi vel hatiyyeti. Salli ve sellim
ala seyyidina muhammedin hayril vera seciyyeti ve ala alihi ve
eshabihir beretinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti
hak la ilahe illallahu muhammedun resulullahi ibrahimu halilullahi
sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyidi ya resulallahi ya senedi ve
ya melazi zuhri ente tekfini hak la ilahe illallahu
muhammedurresulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve
sellem. Ya sahibel vakti ya gavse zamani ve ya hulasetel enbiyai ya
cevherel kevneyni. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu
halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya rafi’ız zera ya
melce’el fukarai ve ente aynül vera. Ya sahibel ayney. Hak la ilahe
illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala
aleyhi ve sellem. Ce’alte medhe resulullahi muğtemedi le allehu inde
tekfini yükafini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu
halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme ize etani beşirun vellezi
me’afu bi fazlihi inde telkini yulagini Hak la ilahe illallahu
muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve
selleme (aleyhi elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin bağdeha mi’etun
madrubetun fi semanine elfu elfi tis’ine 3) kul la ilahe illallahu
muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve
selleme alel nuril mübiyni. Ahmedel Mustafa seyyidil murseliyne ve ala
alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya allahu ya rahmanu irhamil müslimiyn. Ya
allahu ya rahmanunsurilmüslimiyn elfu elfi salatin summe elfu elfi
selamin alessirril aziym. Ahmedel Mustafa seyyidel alemiyne ve ala
alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya hannanu ya mennanu teveffena alel imane.
Salati ve Selami ala bedrittemami ila yevmil kıyameti ve’fi
turizzamani. Salavatullahi ala men lehuş’şefaatu alametu nebiyyine
muhammedin mu’zellelul bil gamameti ya Mustafa şey’ellillahi ya sirran
min sirrillahi ya Mustafa şey’enlillahi ya feyzen min feyzillahi ya
Mustafa şey’en lillahi ya Nuran min nurullahi. Ya mutecelli irham zunni
ya mute’ali eslih hali ( 3 ). Ya resulallahi gavsel ve medede ya
habiballahi aleykel mu’temede ya nebiyallahi kül’lena şafi’an ente.
Vallahu şefi’ul la turattu. Allahumme yessir lenelilm. La ilahe
illallah (3) muhammedün resulullahi hakken ve sıdkan ve salli ve sellim
ala eşrefi nuri cemi’il enbiyai vel mürseliyne velhamdulillahi rabbil
alemiyn.
179
Allahumme salli ala men minhun şakkatil esraru vel felekatil envar
ve’fihi ertakatil hagaik ve tenezzelet ulumu ademe veağcezel halaikı.
Ve lehu tezaeletil fuhumu felem yudrikhu minne sabikun vela lahikum.
Veri’yazul melekuti bi zehri cemalihi nulikatun. Ve hıyazul ceberuti bi
feyzi envarihi mütededefikatun. Vela şey’e illa vehüve bihi menutun.
İzlevlel vasitatü lezzehebe kema gıylel mevsut. Salaten teliku bike
minke ileyhi kema hüve ehluhu. Allahumme innehu sirrukel camiuddalu
aleyke. Ve hicabukel eağzemulkaaimu leke beyne yedeyke. Allahumme
elhikni bi nesebihi. Muhakkıkni bi hasebihi ve arrifni iyyahu marifeten
eslemu biha min mevaridil cehli ve ekreu biha minnevaridil fazli.
Vahmilni ala sebilihi ila hazretike hamlen mahfuzen binusretik. Vakzif
bi alel batıli fe’edmeguhu. Ve züccebifi biharil ehadiyyeti venşurni
minevhalid tevhid. Ve ağrikni fi ayni bahril vahdeti hatta la era vela
esmea vela ecide vela uhisse illa biha. Vec alillahummelhicabel’eağzeme
hayate ruhi. Ve ruhahu sirru hakikati ve hakikatahu camia evalimi bi
tahdigılhakkilevvel. Ya evvelu ya hairu ya zahiru batil. Esmiğ nidai
lima semiğ’ate bihi nidaae abdike zekeriyya vensurni bike leke. Ve
eyyidni bike leke. Vecmağ beyni ve beynike vehul beyni ve beyne gayrik
(3). Allahu allahu allahu inellezi faraze aleykel kur’ane leraaadduke
ila me’ağdil Rabbena Atina min ledunke rahmetel ve heyyidlena min
emrina reşeda (3).
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
Allahumme meşrah bissalati aleyhi sudurena veyessir biha umurina. Ve
ferric biha humumena. Vekşif biha gumumena. Vağfir biha zunubena. Vakzi
biha duyunena. Ve eslih biha ehvalena. Ve beliğ biha amalena ve
tekabbel biha tevbetena. Vağsilbiha havbetena vensur biha huccetena ve
dahhir biha elsinetelena ve elis biha vahşetena verhambiha gurbetena.
Vec’alha Nuran beyne eydina vemilhalfina ve’an eymanina ve’an şemaina
ilina. Vemin fevgina vemin tahtina vefi hayatina ve mevtina vefi
kuburina ve haşrina ve zillen yevmel kıyameti ala ru’usina. Ve seggil
biha mevazina hasenetina ve edim berekatiha aleyna hatta elga nebiyyena
ve seyyidina muhammeden sallahu teala aleyhi ve ala alihi ve selleme ve
nahnu aminune mutmain’nune ferihune müstebşirun vela tuferrik beynena
ve beynehu hatta tuthilena muthalehu ve tekvine ila cevarihil kerimi
meallezine en amte aleyhim minennebiyyine vessıddıkiyne veşşuhedai
vessalihine vehasune ulaike vefika. Allahumme ya daimel fazli alel
beriyyeti ya basitel yedeyni bil atıyyeti ya sahibel mevahibi seniyyeti
ya gafirezzunubi velhatiyyeti sallu ve sellim ala seyyidina muhammedin
hayrilvera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihilberratinnakiyyeti
vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti. Hak la ilahe illallah
muhammedurresullullah ibrahimu halilullah sallahu teala aleyhi ve
sellem.
YA HAYYU YA KAYYUMU YA ALLAHU YA BEDİASSEMAVATİ VELARZİ YA ZEL CELALİ
VEL İKRAM (3)
FERDÜN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN VELHAMDULİLLAHİ RABBİL
ALEMİYN (3)
Rabbena Atina fiddunya haseneten vefilahireti haseneten ve gına
azabennari ve’edhilcenneti meal ebrari YA AZİZU YA GAFFARU Bİ HURMETİ
TAHA VE YA’SİN AMİNE VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN.
180
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin cerri envarike ve ma'dani esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memdeketike ve imami hadratike ve tirazi münakike ve haza ini rahmetike ve tariki şeriatikel mütalazzini tafa hidike insani aynil vucudi vessebabi fikufikuni mevcudin ayni ağyani halkikel mukaddimi min nuridiyaike salaten tedumu bidevamike vebku bibakatike La müstahya lehadüne ilmike salaten turdiyke veterdiyhi veterda biha anna ya rabbel alemin.
181
Essalatü vesselamü Aleyke ya habib Allah,
Esselatu vesselamü Aleyke ya Resul Allah!!
Essalatü vesselamü Aleyke ya seyyidine evveline velahirin.
"Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed"
182
ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike
183
ALLAHumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.
184
ALLAHumme salli ala seyyidina
Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.
185
ALLAHumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.
186
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya ResulALLAH
187
[TABLE]
[TH="bgcolor: #c0c0c0"]Türkçesi[/TH]
"Rahmân-ı Rahîm olan Allah'ın, Furkan-ı Hakîmi Arş-ı Azîmden üzerine indirdiği zât ola Efendimiz Muhammed'e (a.s.m.) ümmetinin iyilikleri adedince milyon salat ve milyon
selâm olsun.Risâletini İncil, Tevrat ve Zebûr'un müjdelediği; nübüvvetini doğduğundan hemen önce vedoğumu ânında meydana gelen hârikulâde hallerin, cinnî hâtiflerin, insanlardan evliyâ vekâhinlerin haber verdiği; işaretiyle ayın ikiye bölündüğü Efendimiz Muhammed'e (a.s.m.)ümmetinin alıp verdiği nefesler sayısınca milyon salât ve milyon selâm olsun.Çağırmasıyla, ağaçların, yanına geldiği, duâsıyla yağmurun süratle yağdığı, bulutunsıcaktan korumak için başında gölge yaptığı, bir kilelik yiyeceğinden yüzlerce insanındoyduğu, parmakları arasından suyun üç defa Kevser gibi aktığı; Allah'ın kertenkeleyi,ceylanı, kuru hurma direğini, koyun paçasını, deveyi, dağı, taşı ve çakıl taşlarını onun içinkonuşturduğu; Mi'racın ve, "Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı" (Necm Sûresi: 17.)âyetinin sahibi Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e, (a.s.m.) ilk indiği andan itibârenKıyâmete kadar Kur'ân'ın, her okuyanın okuduğunda hava dalgalarının aynalarında Allah'ınizni ile temessül eden her kelimesindeki her harfi sayısınca salât ve selâm olsun. Busalâvâtların her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et, ey İlâhımız! âmin."
[/TABLE]
188
[TABLE]
[TH="bgcolor: #c0c0c0"]Türkçesi[/TH]
Bütün kâinatın vecd ile tesbih ettiği, her türlü kusurdan münezzeh Sultanımız Halıkımız olan Hz. Allah, kürre-i arzına kâinatın başlangıcından bugüne kadar yağdırdığın rahmet damlalarının adedince sonsuz salât ve selam Senin Peygamberin Habib-i Zî Şan, Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa Efendimiz'in üzerine olsun. Bu salât ve selamlar vesilesiyle bizleri Ona(sav) yakınlaştır ve bizleri Ona(sav) layık ümmetler eyle. Amin amin elf-ü elf-i amin..(خنظاﻻ)
[/TABLE]
189
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emîne vahyillah
190
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi elfi enfâsil mahlûkât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi eş'âril mevcûdat. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi sevâkinilarzı vessâvât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi hurûfil-levhi veddeavât. Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi küllilme'dûdâti velme'lûmât. Min evveli ezelihi ve evsetı haşrihi veahıri bekâihi ve alâ âlihi ve sahbihi-ttayyibine-ttâhirîne ecmaıyn. Bi rahmetike yâ erhamerrahimîn.
191
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma'dini esrarike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve imâmi hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücû di vessebebi fî külli mevcû din ayni a'yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedû mü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehâ lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.
192
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemîil Enbiyâi velmürselîn
193
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Kâidinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Râidinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Bedrü’d- Dücâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Şemsü’d-Duha Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Nûru’l- Huda Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Abdike Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Nebiyyinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Resûlinâ ve Ekreminâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ Şefî’inâ ve Şefîi’z- zünübinâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi Seyyidinâ Muhammed.
Bi adade mâ fî İlmillahi salâten daimeten bi devami Mülkillahi ve alâ âlihi ve ashabihi ve ümmetihi ecmâîn..
Es Salâtü ve’s-Selamü alâ seyyide’l- Evvelin Ve’l- Âhirin Seyyidinâ Muhammedin Salâvâtü’r-Rahmân...
Elhamdülillahi rabbi’l-âlemin..
194
Allahumme salli vesellima lâ Seyyidinâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-Ummiyyi’l-Arabiyyi’l-Kureyşiyyi’l-Hâşimiyyi’l-Mekkiyyi’l-Medeniyyi.
Sâhibi’t-Tâcve’l-Mi’râc.
Sâhibi’l-Şeria tve Atâyâ.
Sâhibi’l-Makâmi’l-Mahmûdive’l-Havdi’l-Mevrûdi.
Sâhibi’s-Sucûdi liRabbi’l-Ma’bûd.
195
Allahümme salli ve sellim ve bârik ve terahham ve tehannen alâ Seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Kemâ yelîku biazîmi şânı şerefi ve Ve kemâlihi ve rızâke anhu ve mâ tuhibbu ve terzâ lehu dâimen ebeden Bi adedi ma’lûmâtike Ve midâde kelimâtike Ve rızâe nefsike vezinete Arşike Efdale salâtin ve ekmeleha ve etemmehâ Küllemâ zekereke ve zekerehu’z-zâkirûn Ve kullemâ gafele an zikrike ve zikrihi’l-gâfilûn Ve sellim teslîmen kesîren kezâlike Ve alâ cemî’il-Enbiyâi ve’l-murselîn Ve alâ melâiketike’l-mukarrebîn Ve alâ sâdâtina ve’l-enbiyâi ve’ş-şuhedâi ve’s-sâlihîn Ve aleynâ mâahum ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne ve’l-müslümât ecmaîn Âmîn!
196
Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ’deyke salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Ve Resûli Rabbü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.
197
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhi'l-mak'adel mukarrabi indeke yevme'l-kıyâmeti Vâhşurnâ fî zumratihi tahte livâihi fî zılli arşike'l-mecîd İnneke alâ kulli şey'in kadîr.
198
Allahumme salli ve sellim efdale salâtike Ve evfâ selâmike Salâten ve selâmen Yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti Ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî'n-nûri'l-Mubîn Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn Ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn Ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn Ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn Ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi'l-Kur'âni'l-Azîm Bilisânin arabiyyin mubîn Lekad mennallâhu ale’l-mu'minîne iz bease fîhim Rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.
199
Allahümme salli ve sellim alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin essâbiki li’l-halki nûruhu Ve rahmeten li’l-âlemîni zuhûrûhu Adede men medâ min halkike Ve men beka ve men saîde minhum ve men şekâ Salâten testâgriku’l-adde ve tuhîtu bi’l- haddi Salâten lâ gâyete lehâ velâ mühteha velâ inkidâe Salâten dâimeten bi devâmike Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesiren misle zâlike. ''
200
Allâhümme salli ve sellim alâ Seyyidiinâ Muhammedin salâteke’l- kadîmete’l- ezeliyyete’d-dâimete’l- bâkiyete’l- ebdiyyete. Elleti salleytehâ fi hadrati ilmike’l- kadim Ellezi enzeltehü bi melâiketike fi hadrati kelâmike’l- kur'ani’l- azîm. Fekulte bilisâni’l- Muhammediyyi’r-rahîm. “İnnallahe ve melaiketehu yesallüne alennebiyyi” Ve hâtabtenâ bihâ maasselâmi tetminen li’l- ikrâmi minke lena ve’l- in'am. Fekulte yâ eyyuhellezine âmeni sallu aleyhi ve sellimu teslime. Fekultu imtisalen liemrike Ve rağbeten fimâ indik emin ercik. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmain. Salâten dâimeten bâkiyeten ila yevmi’d-dîn. Hatta necidha vikâyeten lena min nâri’l- cahim. Ve musileten ilevvelineâ ve âhirina ma'şera’l- Mu'minine ila dari’n-nâim Ve rü'yeti cemâli vechike’l- kerim. Yâ azîmu yâ Allah!.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder